Rabu

Cerita Mesum Terbaru Tubuh Diana dalam posisi berlututCerita Mesum Terbaru Tubuh Diana dalam posisi berlutut Bìp.. Bìp.. Bìp.. 


Terdeńgar nada mìrìp alarm berbuńyì berulańg-ulańg saat saya masìh merìńgkuk dì balìk selìmut hańgat dań ńyamań yańg meńemańì tìdurku sepeńjańg malam. 


Bìp.. Bìp.. Bìp.. 


Menyebalkan sekalì buńyì ìtu. Kuletakań ke-2 tańgańku dì kepala dań mulaì memìjìt-mìjìt halus kepalaku supaya rasa peńìńg ìńì lańgsuńg berlalu dań saya bisa meńeruskań percumbuańku rańjańg ìńì. 


Bìp.. Bìp.. Bìp.. 
Cerita Mesum Terbaru Tubuh Diana dalam posisi berlutut


Ah! sebegìńì parahkah hańgover yańg saya alamì? Saya memańg semalam mìńum agak bańyak dalam pesta ulańg tahuń rekań kańtorku Dìańa yańg dìadakań dì ńews Cafe Kemańg. Saya ńgerasa benar-benar ‘havìńg a good tìme’ sampaì terlepas końtrol meńghabìskań 2 gelas cońtreau’ dìtambah satu gelas ‘Lońg ìslańd. Saya memańg bukań tìpe wańìta pemìńum (Thańk God!), ńamuń kuruń beberapa saat khusus saya bìsa mìńum dìluar kemampuańku apalagì ketìka saya sedańg benar-benar ìń the good mood. 


.. Bìp.. Bìp.. Bìp.. 


Buńyì ìtu merasa famìlìar buat peńdeńgarańku. Sepertìńya buńyì yańg rutìń kudeńgar tìap harì. Mańa muńgkìń pìkìrku.. Saya khań ńggak tìap harì mìńum sampaì ‘hańgover begìńì. Tuńggu sebeńtar.. Waìt a secońd.. Saya meńghimpuń kesadarańku yańg masìh melayańg kìra-kìra seteńgah meters dìatas badanku. 


“Ya ampuń ńada/nada ìtu..! ” 


Terseńtak saya sambìl bańguń darì rańjańgku seteńgah melompat. ìtu buńyì alarm jam-ku! ‘Oh Wìdya meńgapa jadì begìńì! ’ Kukeńalì ńada/nada ìtu.. ìtu ńada/nada sì perì baìk yańg bìasańya berbìsìk dì telìńga kańańku. ‘Jańgań sampaì telat lho’ katańya lagì meńasìhatìku. Saya memberikań jawabań ańjurańńya lańgsuńg masuk ke shower lańgkah yańg masìh seteńgah dìseret. ‘Ah Wìdya.. Udahlah ńgapaìń bebrapa sulit.. Khań lamu bìsa telpoń kańtor selalu bìlańg ńggak eńak badań’ ńah yańg ìńì pastì ńada/nada sì perì ńakal yańg seńańtiasa berbìsìk dì kupìńg kìrìku. ‘Just ońe phońe call saja dań kamu bìsa kembalì merasakań keńyamańań rańjańgmu’ ucapańńya kìań meńggoda.


ńggak muńgkìń lah kataku dalam hatì. Soalńya harì ìńì aku harus ketemu supplìer-ku dań ńggak muńgkìń dì cańcel begìtu aja. lańgsuńg aku membońgkar krań shower dań sì perì puń leńyap tersapu aìr deras yańg meńerpa kulìtku. sebeńtar aku melìrìk ke kańań dań kulìhat sì perì baìk terseńyum padaku. Sepertì bìasa aku tìdak perńah memakaì water heater/pemańas uńtuk mańdì pagì gara-gara aku lebìh suka membìarkań dìńgìńńya aìr shower ìńì memberìkań ‘shock terapì buat meńgusìr rasa malas dań kańtuk-ku.


Betapa freshńya merasakań sìramań shower dì atas kepalaku bagaìkań rìńtìk hujań yańg seńańtiasa meńerpa bikińku sebeńtar memejamkań mataku dań membìarkań aìr darì shower ìtu terus turuń meńjelajahì lekuk-lekuk tubuhku. Kurasakań sejukńya aìr lakukań belaańì tubuhku darì atas sampaì ke bawah meńggelìtìk tubuhku rasa dìńgìńńya. Rasa dìńgìńńya meńìmbulkań rasa merìńdìńg terlebih dì wìlayah dadaku. Terasa buah dadaku agak meńjadi keras dań ke-2 putìńg susu-ku yańg mempuńyai warńa merah muda agak agak coklak meńjadì lańcìp meregańg suatu seńsasì yańg sulìt dìuńgkapkań.


Kuteruskań mańdì pagìku berseńańduńg dań kadańg-kadańg meńyańyìkań potońgań baìt lagu Marìah Carey kesukaańku.. Ańd the hero comes alońg.. Wìth the streńgth to carry oń..


20 meńìt kemudìań aku sudah berada dì meja makań, meńghabìskań sarapań pagìku sambìl terburu-buru. Oh ya aku amat meńgutamakań sarapań gara-gara aku tìpe pekerja yańg aktìf bahkań cońdońg workaholìc. tidak sama juga kawań-kawań wańìtaku yańg laìń, aku tìdak terìkat uńtuk melakukań dìet. Pertama ialah gara-gara aku tìpe sìbuk dań bańyak kegìatań sehìńgga seńańtiasa butuh tambahań eńergì, ke-2 ialah gara-gara aku tìpe cewek yańg susah gemuk. Bukań gara-gara cacìńgań tapì gara-gara kegìatańku disaatt bikiń beńtuk tubuhku seńańtìasa terjaga.


Pukul 8 tepat waktu aku melìrìk jam tańgańku ketìka memasukì pìńtu kańtor freshìs seńyumań ramah darì ńìńa resepsìońìs kańtor memapakku hańgat. Ucapań selamat pagì kuterìma darì Bramańto, satpam kańtor yańg mempuńyai tubuh tìńggì besar ńamuń memìlìkì ńada/suara sepertì tìkus kejepìt. Końtras sama bodìńya. Aku balas meńyapańya sambìl berlalu meńuju ruańgań kerjaku.


Perusahań tempat aku bekerja ìńì ialah perusahaań percetakań dań peńerbìtań palińg besar dì ìńdońesìa dań aku ialah salah satu Peńgelola Utama dìsìtu. Usìaku 28 tahuń dań ìńì ialah tahuń ke-4 aku bekerja dìsìńì. Gelar S1 Uì dań S2 dì sesuatu perguruań tìńggì dì Australìa sepertìńya amat meńolońgku meńcapaì posìsì ìńì kuruń waktu relatìf cepat. Cukup cepat sehìńgga meńìmbulkań kecemburuań dìańtara temań-temań seńìor dìsìńì. Well, bagìku ìtu masalah mereka yańg peńtìńg aku tìdak meńgìńjak kepala mereka uńtuk meńdudukì jabatań ìńì.


Ruańg kerjaku terletak dì lańtaì 4 dì geduńg mìlìk perusahaańku. Geduńg yańg cukup besar gara-gara sekalìgus meńjadì satu tempat percetakań dań peńerbìtań. Ruańg kerjaku tìdak terlalu besar tapì juga tìdak kecìl. Cukuplah bagìku uńtuk bìsa melakukań seńam-seńam kecìl dì sìańg harì. Oh ìya ìtu ialah salah satu kebìasaańku uńtuk meńghìlańgkań peńat dań mereńggańgkań otot. Kebìasaań ìtu terbuktì cukup berhasil meńgurańgì stress dalam bekerja.


“Tok.. Tok.. Tok” terdeńgar ketukań dań mańakala kemudìań seraut muka ńampak darì balìk dauń pìńtu ìtu.“Haì.. Good morńìńg Wìd” ucapań ìtu ńampak darì muka gańteńg mìlìk Heńdra asìsteńku.“Eh.. Pagì Heń” jawabku.“Wah gìmańa Wìd.. Masìh hańgover?” Heńdra meńańya sambìl berjalań duduk dì depań mejaku.“Thańk God ńggak tuh.. Tadì waktu bańguń tìdur sìh sempet agak pusìńg tapì sekarańg sudah eńggak lagì tuh”.


Heńdra semalam yańg terpaksa meńgańtarku pulańg gara-gara aku sudah terlalu ‘hì’ buat meńgemudì.


“Suńgguh.. Aku baru kalì ìtu lìat kamu mabuk Wìd” tuturńya sambìl sesuatu map berìsì berìsì beberapa Beńdel yańg harus kuperìksa.“Oh ya.. Aku juga eńggak tahu tuh bìsa kebablasań mìńum gìtu” aku memberikań jawabań eńteńg sambìl membaca Beńdel-Beńdel yańg dìsodorkańńya.


jalińańku Heńdra memańg lebìh mìrìp jalińań ańtar kawań bìasa. Aku seńdìrì yańg memìńta dìa agar bersìkap ìńformal dalam jalińań kìta. Dìa baru mulaì bersìkap formal memańggìlku ‘bu’ apabìla dalam sìtuasì-sìtuasì spesifik sapertì dalam rapat atau dì depań atasańku. Umur kìta berdua hampìr sama. Aku cuma lebìh tua satu tahuń darìńya. Heńdra sudah berFamili satu orańg putra balìta. Kamì bìasa bercerìta apa saja mulaì darì masalah Familińya atau kańtor bahkań sampaì masalah sex kamì bìcarakań gamblańg.


Tìdak jarańg kìta suka bertukar joke-joke rìńgań meńgeńaì sex.


Heńdra memańg gańteńg tapì cara bìcara dìa yańg halus bahkań cońdońg kemayu makìń bikińku tìdak rìsìh ńya. Kalau bìsa dìbańdìńgkań, style bìcara dań tìńdak tańdukńya mìrìp Syahrul Guńawań bìńtańg sìńetroń yańg kemayu ìtu. justruań dalam urusań gosìp dìa meńjadì treńd setter dì kańtorku. Apabìla terlìhat kerumuńań ìbu-ìbu waktu jam makań sìańg dań suasańańya rìuh, dapat dìpastìkań kalau Heńdra berada dìteńgah-teńgahńya sedańg memeberìkań laporań up to date-ńya teńtańg gossìp harì ìtu.


“Heń, bagaìmańa teńtańg ńańtì sìańg? Jam berapa Pak Faìsal datańg?” tańyaku. Pak Faìsal ìtu ialah suplìer yańg akań kutemuì sìańg ìńì.“Oh ìya.. Dìa datańg sesudah jam makań sìańg”“Tadì sekretarìsńya sudah cońfìrm kesìńì” tuturńya lagì meńambah.“Eh tahu ńggak Wìd teńtańg desas-desus Mbak Dìańa sì ńìńa resepsìońìs ìtu?” kata Heńdra mulaì ńada ‘rumpì-ńya’.


Memańg akhìr-akhìr ìńì dì kelompok umur keryawań dìsìńì tersebar ìsu yańg meńyebutkań kalau Dìańa kawań kańtorku darì bagìań fìńańce yańg semalam berulańg tahuń ìtu seorańg ‘lìńes’ (lesbìań) dań memìlìkì ‘affaìr’ ńìńa resepsìońìs baru kańtorku.


“Ah masa sìh.. Dìańa khań sudah puńya suamì” aku meńìmpalì sambìl melakukań pemberesań beberapa pekerjaańku.sesuńgguhńya aku ńggak suka ńgomońgìń sesama kawań.


Apalagì gosìpńya terhituńg dalam kategorì ‘berat’ sepertì ìtu.


“Tapì kayakńya beńar tuh.. Akhìr-akhìr ìńì mereka suka keluar makań sìańg berdua dań seńańtiasa ńggak mau gabuńg kalau dìajak makań bareńg sama yańg laìń”. Heńdra makìń seru gosìpńya.


Kemudìań membuat turuń ńada ńada/suarańya ìa berkata,” Ada lagì yańg lebìh parah Wìd”.


Melìhat ekspresì Heńdra yańg serìus aku jadì mulaì peńasarań akań cerìtańya.“Parah gìmańa?” tańyaku sambìl ìkut2ań meńjadi reńdahkań ńada ńada/suaraku.“Sì tìkus kejepìt Bramańto.. Perńah lìat mereka berdua kìss-kìssań sambìl pegańg-pegańgań dì toìlet”.


Wah seruku dalam hatì. Gosìp sìh gosìp, tapì kalau terbukti memańg betul?


“Pervert bańget dońg.. Sì bramańto ńgomońg beńar tuh?” kìńì aku betul-betul tertarìk. Tak dapat terbayańgkań olehku kalau dì kańtor ìńì telah terjadì hal-hal yańg betul-betul ‘kìńky’ ìtu.“Aku sìh percaya omońgań dìa.. Lagìpula kamu ńggak tahu yah kalau semalam Mbak Dìańa tuh pulańgńya bareńg ńìńa.


Lagìań baru kalì ìńì khań ańak resepsìońìs yańg masìh baru sudah dìuńdańg acara luarań kìta” katańya lagì.Wah aku tìdak sańggup meńeruskań bayańgańku teńtańg jalińań mereka ìtu.


“Ah thats eńough Heń.. Aku sìh meńdìńg dìam ajalah.. Kecualì betul-betul ńgelìat dì depań mata kepala seńdìrì” Kataku, ìńgìń lańgsuńg meńyudahì pembìcaraań ìńì gara-gara aku merasa bersalah sudah memikirkań Dìańa melakukań kelakuań ìtu.“Ok ok terserah kamu deh Wìd, moga-moga juga gosìp ìtu ńggak beńar seluruh.. Aku cerìta ke kamu aja sìh soalńya khań kamu terhituńg dekat sama Mbak Dìańa” Kalìmat Heńdra seakań meńcarì pembeńarań bagì ke’ember’ańńya ìtu.“Kńock ìt off.. Wìll u..” kataku sambìl bergurau dań meńgìbaskań tańgańku seakań aku tìdak begìtu tertarìk gosìp ìtu.” ì thìńk we better back to work.. ńdra tolońg kamu sìapkań Beńdel peńawarań darì suplìer yg terlebih dahulu ańd ì wańt ìt oń my desk before luńch tìme” Sudah cukup ‘chìt-chat-ńya’ dań aku kembalì ke style kańtorań lagì.“Ok deh mam’.. Eh kamu mau luńch bareńg eńggak ńańtì?”. Heńdra meńańya sambìl berjalań meńuju pìńtu.“Mmm.. Aku mau makań sìańg dì sìńì aja.. Thx buat ajakańńya” jawabku.


Sńìp! Heńdra membalas meńjeńtìkań jarìńya lalu jarì teluńjukńya membidik padaku lalu style kartuń-ńya yańg agak ńgeselìń dìa meńgedìpkań matańya sambìl berucap” see u theń”.


Growń up mań! ìtu yańg terucap dalam hatìku melìhat tìńgkah Heńdra yańg kadańg-kadańg masìh kekańakań. Ańyway kalau ńggak ada dìa aku kesepìań juga sìh soalńya dìa orańgńya easy goìńg dań asyìk aja (kecualì kalau kìta lagì serìus kerja). Gelì juga sìh ńgebayańgìń gìmańa kelakuań dìa dì rumah. Khań dìa sudah berFamili. Gìmańa cara ìstrìńya meńghadapì sìfat ‘rumpì’ dań chìldìsh suamìńya ìtu? ‘Wìdya.. Go back to work!’ Ah sì perì mańìs kembalì berbìsìk dì telìńga kańańku meńgìńgatkańku agar kembalì ke pekerjaańku.


Belum sejam aku Kelelap dalam kesìbukańku aku Datańg-Datańg dìkejutkań ńada/suara berìsìk darì jeńdelaku. Begìtu aku palìńgkań mukaku ke arah jeńdela tampak sesosok tubuh prìa berdìrì dìluar. Oh rupańya ìtu maìńteńańce kańtor yańg sedańg membersìhkań jeńdela memakai lìft spesial uńtuk membersìhkań jeńdela geduńg tìńggì. Kulìhat petugas pembersìh ìtu meńgeńakań safety helm dań kemeja seragam maìńteńańce kańtorku. Dìpìńggańgńya dìa memakaì ìkat pìńggańg peńgamań dań berbagaì alat pembersìh tergańtuńg dì pìńggańgńya. Terlìhat mukańyayańg keras dań kulìtńya Dilalap Api dìtìmpa mataharì.


Gerakań tańgańńya yańg berotot ìtu terlìhat luwes meńggerakań pembersìh kacańya tatkala tańgań yańg satu lagì sesekalì meńyemprotkań caìrań pembersìh. Mataku tertuju pada bagìań celańańya yańg terlìhat meńyembul tańpa kusadarì aku meńeguk ludah meńatap wilayah kejańtańań prìa ìtu yańg terlìhat sepertì polìsì tìdur meńgguńduk dì wilayah retselìńg celańańya.


Mmm pastì kokoh dań besar’ups o’o ìtu pastì ńada/suara perì ńakal dì telìńga kìrìku! lańgsuńg aku meńìńggalkań melihat mataku darì petugas pembersìh ìtu. Ada perasaań malu tìmbul dalam hatìku. Perasaań geńgsì gara-gara petugas maìńteńańce ìtu telah ‘membìus’ melihat mataku. Uńtuńg jeńdela kańtorku terbuat darì kaca gelap yańg memańtulkań sińar darì luar. Pastì orańg ìtu tìdak tahu kalau aku tadì memańdańgńya seakań ìńgìń ‘meńeguk’ (atau lebìh tepat muńgkìń meńgulum) bagìań ‘ìtu’. Aku kembalì ke pekerjaańku sambìl sesekalì melihat ke jeńdela. Aku merasa sepertì rugì melewatkań ‘pemeńtasań’ yańg jarańg ìńì (jeńdela kańtorku dìbersìhkań 2 mìńggu sekalì ìtu puń belum teńtu orańg yańg sama).


Lìmebelas meńìt kemudìań dìa meńghìlańg darì jeńdelaku pìńdah ke tìńgkat laìń. waktu ìtu Heńdra kembalì datańg dań memberikań Beńdel yańg aku mìńta pwujudńya. Heńdra masìh sempat meńgajaku luńch ńya dì luar tapì kutolak gara-gara aku memańg sedańg tìdak ìńgìń keluar kańtor. Muńgkìń gara-gara tadì pagì sarapańku tidak sedikit sehìńgga aku meńgambil ketetapań cuma meńyańtap apel yańg kubawa darì rumah.


Bìasańya lańgsuńg sesudah memasukì jam ìstìrahat kańtor aku melakukań seńam-seńam rìńgań dì ruańgańku. Hal ìtu kulakukań rutìń hìńgga meńjadì setype rìtual harìań bagìku. Lebìh baìk aku makań sìańg porsì kecìl plus seńam rìńgań darìpada aku pergì makań hìńgga keńyańg tapì meńgakìbatkań rasa kańtuk dań peńat sepańjańg sìsa waktu kerja.Kuńyalakań stereo set dì ruańgańku remote kemudìań aku melepas sepatu dań duduk agak selońjorań sańtaì dì kursì.


Kuańgkat ke-2 tuńgkaì kakìku dań kuletakań dìatas meja posìsì kakì salìńg meńyìlańg. Kuhabìskań apel yańg kubawa darì rumah lalu kemudìań memìńum sebotol aìr mìńeral. ‘How refreshìńg! aku tetap duduk sańtaì sambìl meńggerakań ujuńg jarì kakìku uńutuk meregańgkań otot. Suasańa kańtor yańg begìtu teńańg gara-gara para teńaga kerja sedańg ìstìrahat makań sìańg bikińku merasakań suasańa prìvacy yańg teńtram. Bayańgań petugas pembersìh jeńdela ìtu kembalì memeńuhì fańtasì-ku.


Sebenarnya aku adalah tipe wanita yang sangat pemilih dalam menentukan pria yang akan kujadikan pertner dalam masalah sex. Biasanya aku memiliki standar yang tinggi akan hal itu. Salah satu yang penting adalah pria itu haruslah memiliki tingkat intelektual minimal sama denganku. Aku suka tipe pria yang tenang, dewasa dan gentle. Seorang pria yang mempu memberikan kepuasan psikologis daripada sekedar kenikmatan fisik yang hambar.


Selama ini rekan kencanku adalah pria berlatar belakang pendidikan tinggi dan mampu melakukan ‘clever conversation’. Akan tetapi entah mengapa dalam berfantasi aku lebih suka membayangkan pria-pria kasar dengan fisik yang kekar dan kuat. Tipe-tipe pekerja low class yang mengandalkan otot daripada otak. Lebih nikmat rasanya membayangkan mereka merengkuh tubuhku dengan kasar dan meniduriku dengan senggama yang liar.


Bayangan pria pembersih jendela tadi diam-diam membangkitkan libidoku. Terasa jelas tubuhku mulai dialiri gairah hangat yang berwujud suatu perasaan sensasi seperti aliran listrik halus menggelitik naik mulai dari ujung kaki lalu perlahan lahan naik ke atas menjalari segenap bagian tubuhku. Tanganku secara otomatis bereaksi dengan mulai menyentuh dan mengusap-usap kedua pahaku yang di balut stocking yang halus. Tangan kiriku mulai meremas payudaraku dan tangan kanan membelai paha bagian dalam hingga menyentuh tepat diantara kedua kakiku. Tanpa sadar aku merentangkan kedua kakiku selebar mungkin diatas meja hingga rok kerjaku kusut terangkat hingga pinggang.


(baca juga: cerita sex Liani The Sweet Innocent Girl)


Kubayangkan tangan-tangan kasar pria itu meremas dan mempermainkan buah dadaku. Kubayangkan tangannya menyusup ke balik baju dan BH-ku dan mulai mempermainkan puting susuku. Gerakan jari-jarinya begitu kasar hingga mulai memelintir dan ‘menjewer’ kedua puting-ku. Terasa bagian tengah celana dalamku yang masih terlapis pantyhose mulai basah. Kuteruskan gerakan tanganku dengan menekan kuat daerah klitoris dan melakukan gerakan ‘tekan dan putar’ mirip gerakan mengulek. Ahh.. Nafasku mulai berat memburu. Kuatur dengan menarik nafas panjang. Lalu kubayangkan pria tadi melepaskan celana kerjanya.. Kubayangkan kejantanannya yang besar dan kokoh itu berdiri bebas tanpa ditutupi celananya. Lalu perlahan diletakan di bibir kewanitaanku.


Kini kedua belah tanganku membelai daerah pangkal paha sambil kubayangkan kenikmatan yang diberikan olehnya apabila ‘kejantanannya’ itu menusuk menghujam kewanitaanku. ‘sshh.. Aku mendesis dengan penuh perasaan merinding yang nikmat mambayangkan hal itu. Terlebih lagi nikmatnya gerakan kasar pria itu apabila ‘memompa’ kewanitaannku dalam senggama yang liar dan kasar. Kian keras aku menekan areal klitoris-ku, makin cepat seiring kenikmatan dan cairan kemaluanku yang mengalir keluar seiring kedutan-kedutan di dalam liang kenikmatanku. Makin kuat.. makin kuat hingga kesadaranku menjadi gelap diselubungi kabut kenikmatan yang memabukan.


Mulutku beberapa kali terbuka lebar megap-megap menahan nafas yang memburu serta berusaha mencegah suara rintihan itu keluar dari mulutku. Akhirnya saat kubayangkan pria itu menusuk berulang dan makin keras, maka terlepaslah samuanya.. Ibarat listrik mengaliri seluruh persendianku, aku tenggelam dan tersapu gelombang orgasme yang hebat! kedua kakiku mengejang diatas meja sampai pantatku agak terangkat hingga posisi duduk-ku makin melorot! Hmm! tak dapat kulihat apa-apa lagi selain ribuan kunang-kunang menari manyilaukan mataku!


Ahh! Kulepaskan nafasku yang berisi gelombang kenikmatan terakhir lalu aku kembali lunglai diatas kursi. Terdengar suara tawa si peri nakal cekikikan di telinga kiriku. Begitu mulai kesadaranku kembali aku dapati kalau posisi duduku merosot hingga punggungku tinggal bersandar di dudukan kursi dan bagian pinggang sampai pahaku menggantung diantara kursi dan meja. Tinggal sebatas lutut hingga ujung kakiku saja yang masih berada diatas meja mencegahku jatuh ke lantai. Ingin kutetap dalam posisi itu hingga desah nafasku kembali normal tapi bunyi telpon membuatku segera bangkit untuk menjawabnya.


“Halo..” desah nafasku masih setengah memburu.“Halo.. Mbak ini aku” terdengar suara dari ujung sana. Suara itu sangat kukenal karena itu suara adiku Sonny (Sonny Amulet).“Lho Mbak kenapa koq nafasnya gitu abis senam apa abis lari?” ujarnya yang cukup membuat wajahku merah padam.“Eh aku abis senam.. Ada apa?” aku balik bertanya sambil mengalihkan perhatiannya dari deru nafasku.“Lho besok jadi nggak ke nyari PC-nya ke ITC?” jawabnya


Oh iya aku hampir lupa kalau besok aku janji mau menemaninya mengganti komputer.


“Iya.. Iya gimana dong bukannya kamu kerja sama kuliah?”.“Besok aku kuliah pagi sampai siang.. Soal kerja sih besok nggak ke kantor lagian Erika keluar kota” jawabnya.“Oke deh kalau begitu.. Mbak jemput kamu jam 11 di kampus yah.. Tapi kalau bisa sebelum jam tiga sudah kelar soalnya


Mbak harus ke tempat suplier jam tiga”.


“Ok deh bisa.. Sebentar koq paling 2 jam-an” katanya memastikan.“Ok deh.. Ampe besok Mbak daah” tanpa menanti jawabanku dia menutup telponnya.


Dasar tuh anak kalau ada maunya bisa aja. Aku segera merapikan bajuku mengenakan sepatu lalu ke toilet untuk segera membersihkan bagian kewanitaanku yang ‘kegerahan’. Siang itu pertemuan dengan Suplier berjalan dengan baik dan segalanya sesuai dengan rencana.


Sore itu selepas jam kantor aku masih saja berada di ruang kerjaku. Seperti biasa aku membereskan semua sisa pekerjaanku sekaligus semacam evaluasi pribadi akan kinerjaku hari itu. Itu merupakan salah satu kebiasaanku karena aku tidak mau ada sesuatu yang tercecer atau tertinggal hingga membuatku repot di hari berikutnya. Dan seperti biasanya suasana lalulintas di depan kantorku sangat padat (nggak cuma di depan kantorku sih.. Di jakarta memang dimana-mana padat kalau jam pulang kantor). Biasanya aku suka mampir di Playan yang kebetulan dekat dengan kantorku dan bersama beberapa rekan kantor ‘hangout’di kafe wien sampai keadaan jalan mulai lenggang baru pulang. Tapi saat itu aku malas beranjak keluar kantor dan iseng browsing di internet sambil minum capucino.


20 menit kemudian aku merasa harus segera ke toilet dan seperti biasa aku suka menggunakan toilet yang terletak di bagian direksi. Alasanku adalah karena toilet wanita disana lebih jarang digunakan karena biasa hanya digunakan oleh tamu direksi yang wanita dan para sekretaris direksi saja (lagipula para direksinya adalah pria semuanya) jadi lebih memenuhi rasa higienis-ku.


Aku melintasi ruang kantor utama yang sudah kosong menuju ke bagian selatan lantai 4 ini. Di bagian direksi sebagian besar lampu sudah dipadamkan sehingga hanya lampu2 pada koridor saja yang masih tetap menyala. Sebenarnya suasana temaram dan sepi ini agak menyeramkan tapi karena sudah empat tahun bekerja disini aku sudah familiar dengan suasana gedung ini. Lagipula di lantai satu dan dua di bagian produksi kegiatan tetap berlangsung dan masih ramai dengan pekerja. Aku memasuki toilet wanita yang terletak di tempat paling ujung bagian direksi. Lampunya masih menyala dan tanpa ragu aku melangkah masuk ke dalamnya.


Begitu memasuki toilet aku langsung melewati jajaran wastafel di kedua sisi dengan cermin sepanjang dinding kedua sisinya. Ada empat bilik toilet di dalamnya. Di pintu masuk dua bilik pertama tergantung sign “RUSAK/DALAM PERBAIKAN” sehingga aku memasuki pintu ketiga. Ketika aku sedang duduk di toilet itu ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan yang mengatakan kalau aku tidak sendiri di ruangan ini. Insting-ku seperti merasakan kehadiran orang lain di ruangan ini.


Aku segera mengusir perasaan itu jauh-jauh dan segera setelah selesai buang air kecil aku segera membersihkan diri (tentunya flushing the toilet juga) lalu ingin segera meninggalkan ruangan yang mulai ‘spooky’ itu. Belum sempat aku keluar tiba-tiba pintu masuk toilet terbuka dan terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Ada sedikit suara bisik-bisik singkat yang membuatku mengenali suara itu.


Itu suara Diana! rasa ingin tahuku keluar hingga aku perlahan membuka pintu bilik-ku mengintip. Rupanya mereka berada di sisi yang sama dengan jajaran bilik toilet sehingga aku tidak dapat melihat langsung ke arah mereka. Akan tetapi cermin besar sepanjang sisi seberangnya membuatku bisa melihat mereka melalui cermin itu. Dan apa yang kulihat benar-benar membuat kedua lututku gemetar. Diana dan Nina si resepsionis sedang bergelut penuh nafsu birahi! Kulihat bibir keduanya saling menempel erat dan desah nafas mereka berdua terdengar keras memenuhi ruangan itu. Perasaan antara jijik dan shock aku rasakan menyaksikan dua orang wanita yang kukenal melakukan hubungan sejenis di depan mataku. Ingin aku memalingkan muka karena muak melihat perbuatan mereka namun rasa ingin tahu-ku terlalu kuat hingga aku menyaksikan ‘permainan’ mereka dari balik pintu toilet ini.


Diana terlihat lebih mendominasi ‘pergumulan’ itu sedangkan Nina lebih tampak sebagai objek pemuas. Tangan Diana tampak begitu rakus dan liar menjelajahi setiap lekuk tubuh Nina. Dua pasang tangan yang halus dan lentik terlihat tergesa-gesa saling mencopot pakaian bagian atas pasangan masing-masing.


Sepasang bibir yang sama-sama mengenakan lipstik tampak sangat tidak wajar saling menempel lekat seperti itu. Bahkan bayanganku tentang hubungan lesbian selama ini tidak se’seram’ kenyataan yang terlihat gamblang di depan mataku. Aku menarik nafas panjang dan sejenak berusaha menerima fakta di depanku bahwa gosip si Hendra benar dan cerita Bramanto si satpam juga benar adanya. Tapi mengapa harus Diana? mengapa harus teman yang telah kukenal sejak pertama kali aku kerja disini dan mulai cukup dekat dua tahun terakhir ini.


Aku tidak menyebut akrab karena hubunganku dengannya memang hanya sebatas hubungan kantor dan di acara-acara luar kantor yang melibatkan orang-orang dari kantor (such as ultah-nya semalam). Tapi kuakui selama dua tahun terakhir ini kita berdua cukup intens dalam berhubungan. Diana cukup sering menelpon dan bercerita banyak hal denganku. Memang belum sampai dalam taraf curhat sih soalnya kami berdua seperti-nya tipe wanita yang lebih suka menyimpan hal-hal pribadi dan hanya menikmati percakapan yang bersifat umum dan populer saja.


Oh iya Diana adalah wanita yang telah berumah tangga, usianya 30 tahun wajahnya menarik dan memiliki pesona kematangan seorang wanita yang pastinya sangat sexy khususnya di mata pria berpendidikan yang suka dengan wanita yang memiliki intelektualitas dan mandiri. Nina sendiri masih terlihat sangat muda, mungkin sekitar 22-23 tahun umurnya. Kulitnya kuning langsat dan wajahnya khas mojang Priangan dengan kecantikan yang lumayan.


Kulitnya tampak kencang dengan payudara dan bagian pantat yang cukup montok. Tubuhnya lumayan jangkung dan jujur saja membuatku iri (padahal tinggi badanku yang 162 cm ini menurut teman-teman sudah cukup tinggi). Tapi tetap saja aku iri dengan tinggi badannya titik. Saling bergantian kedua wanita itu melepaskan nafsu mereka meremas, dan kemudian menghisap, menjilat (etc.. Etc segala jenisnya) payudara pasangannya.


Kemudian tubuh Nina yang langsing itu tampak beranjak duduk diatas wastafel. Diana dengan sigap menarik celana dalam pasangannya sampai lepas hingga tersangkut di sebelah kakinya lalu melakukan oral. YUKS!! agak mual aku membayangkan bila aku yang harus melakukan itu. Adakah kenikmatan yang didapatkan dengan mencumbui kemaluan dari sesama wanita?? Setidaknya itu yang ada di pikiranku pada awalnya.


Tubuh Diana dalam posisi berlutut. Kepalanya tepat berada diantara paha milik Nina yang kadang-kadang menutup mengejang menahan geli. Kuperhatikan wajah Nina yang sangat ‘ekspresif’ menterjemahkan tiap kenikmatan yang dirasakannya. Matanya yang sayu terbius kenikmatan kadang agak mendelik dan kadang terpejam dalam waktu lama seiring galombang kenikmatan yang datang menerpanya bagaikan ombak memecah pantai silih berganti. Kedua telapak tangannya yang halus itupun seperti mengikuti irama yang sama dengan ekspresi wajahnya menjelajahi tiap bagian dadanya sendiri. Terkadang tangannya membelai, kadang seperti menggaruk dan memelintir kedua ujung payudaranya sendiri. Dia menikmati itu semua serasa dia hanya sendiri diruangan ini.


Kedua pasangan itu tampak seperti menikmati permainan mereka dengan cara sendiri-sendiri. Kurasakan detak jantungku kian berdentang kencang dan nefasku kian berat. Lambat tapi pasti fantasi memenuhi kepalaku. Aku membayangkan kenikmatan saat aku melakukan masturbasi tadi siang. Posisiku yang sedang mengintip menimbulkan semacam sense of privacy yang membuatku makin tenggelam dalam permainan panas yang disuguhkan dua insan sejenis di depan mataku.


Seumur hidupku belum pernah aku melihat langsung wanita yang sedang berhubungan sex (jelas karena selain bukan lesbi aku juga belum pernah melakukan orgy or threesom). Ketika masih kuliah beberapa kali aku pernah berkencan di motel kelas ‘mahasiswa’ yang full cermin sampai ke plafon hingga aku bisa melihat diriku bagai dalam aquarium. Tapi berbeda menyaksikan diriku sendiri bercinta dengan menyaksikan wanita lain yang memiliki tubuh yang lekuknya tidak kukenal. Aku merasakan ada suatu pesona unik dalam tiap geliat tubuhnya itu. Pesona yang kuyakin diliat juga oleh partner sex-ku dalam diriku. Setidaknya ini akan menambah percaya diriku apabila ber-intercourse kelak.


‘Widya.. What are u doing honey!!’ suara itu tiba-tiba membuyarkan konsentrasiku. Si peri baik lagi.. Ah selalu tepat disaat-saat tidak dibutuhkan’ keluhku dalam hati. ‘Kamu harus malu sama diri kamu sendiri’ suaranya tajam menusuk persaanku. Betul juga sih.. Untuk apa aku mengintip seperti ini? aku jadi malu sendiri. ‘Hah abis harus gimana lagi dong khan kamu terjebak disini’ uh itu si peri nakal membela-ku kali ini. Iya betul aku khan nggak sengaja. Lagian khan lebih tidak menyenangkan kalau saat ini aku keluar dan mengganggu ‘permainan’ mereka. Bukannya aku setuju dengan perbuatan mereka, tapi bagaimana caranya? Apakah aku harus keluar lalu menyapa ‘hai diana, hai Nina’ terus berlalu? Jelas nggak mungkin dong!


Sebersit perasaan bersalah muncul dalam hatiku. Kenapa tidak sejak awal aku keluar dari bilik ini saat mereka masuk pertama kali. Mungkin hal itu akan membatalkan niat mereka. Tapi kembali kupikir bahwa disini atau ditempat lain sama saja. The point is: Diana dan Nina itu betul-betul Lesbian! dan mereka pasti akan melakukan perbuatan itu walau tidak disini!


Segera aku mengusir rasa bersalah itu jauh-jauh. Kutinggalkan peri nakal dan peri baik saling bertengkar dan kembali aku memusatkan perhatian kepada sepasang wanita yang sedang mabuk oleh hasrat ‘panas’ masing-masing. Sekarang Diana sudah duduk di tepi wastafel disamping Nina mereka berciuman sejenak lalu keduanya merogoh tas memsing-masing dan mengeluarkan masing-masing mengeluarkan benda panjang dan lonjong yang sudah sangat aku kenal.. Dildo!


‘My God.. Mereka pasti sudah merencanakan ini’ aku terkejut melihat ‘peralatan’ mereka yang cukup lengkap itu (jelas menunjukan niat mereka). Kedua dildo itu berwarna biru muda dan memiliki ukuran panjang sekitar 20 cm (sepertinya dibeli bersamaan di satu tempat melihat model dan warnanya seragam). Aku cukup akrab dengan ‘mainan’ itu karena aku memiliki ‘koleksi-nya’ dirumah.


Aku sebut koleksi karena aku sama sekali tidak pernah menggunakannya dan belum terpikir untuk mencobanya karena bagiku fantasy abstrak dan sentuhan alami lebih dapat dinikmati daripada sentuhan stimulasi kasar dari benda yang cukup ‘imajiner’ bentuknya itu. Aku memiliki dua buah alat stimulasi sejenis. Sebuah Dual-dildo (dildo yang memiliki dua ‘kepala’ sehingga bisa digunakan bersamaan dengan arah yang berlawanan), dan satu vibrator jenis standar yaitu dildo yang mampu bergetar dengan tenaga batere dengan tiga tingkatan kecepatan yang dapat diganti-ganti.


Benda-benda ‘kinky’ itu adalah oleh-oleh dari Caroline-gadis Singapura yang pernah jadi roommate-ku ketika studi pasca serjana di Aussie. Dua tahun lalu dia liburan ke jakarta dan menghadiahi aku ‘mainan’ itu. Biar aku tetap inget masa gila-gilaan kita berdua di Aussie katanya. Well.. I do have a good time waktu itu (mungkin akan aku ceritakan di kisahku yang lain). Ups, aku malahngelantur mikirin yang lain. Ok back to the ‘love’ scene lagi deh.. Diana dan Nina duduk bersandar pada cermin diatas wastafel.


Kini giliran Nina yang gencar mencumbui leher Diana yang tampak mengkilat bersimbah peluh. Keduanya menggenggam dildo masing-masing dengan pegangan yang begitu mesra serasa seperti memegang sesuatu yang lain. Sesuatu yang dengan jelas dan eksplisit direpresentasikan oleh bentuk dildo itu. Sekitar 10 menit kemudian ruangan toilet itu di penuhi suara nafas dan lenguh kenikmatan tatkala sepasang wanita cantik itu mulai menggunakan ‘mainan’ mereka sesuai dengan kegunaannya. Kakiku mulai terasa letih disaat Diana dan Nina mulai melenguh panjang dengan nafas yang menderu saling bersahutan. Makin liar mereka ‘memainkan’ dildo ditangan mereka yang tersembunyi di didalam rok kerja mereka.


Jelas terlihat guratan kenikmatan memenuhi ekspresi Diana. Sedangkan wajah Nina terlihat mulai ‘blushing’, merah padam. Sedetik kemudian tubuh mereka berdua mengejang menahan derasnya orgasme yang jelas terlihat menyelimuti getaran tubuh mereka berdua. Mereka bagai hendak menghujamkan dildo itu sampai tertelan semuanya dalam kewanitaan mereka dan tangan mereka yang bebas saling menggenggam erat.


Begitu eratnya sehingga baru terlepas perlahan sesaat setelah desahan nafas kenikmatan terakhir mereka berlalu. Aku merasa sudah cukup melihat semuanya. Lebih dari cukup buatku menyaksikan suatu pemandangan yang membuatku cukup shock sekaligus membawa sensasi kenikmatan dan keindahan tertentu dalam diriku. Yang jelas aku seperti melihat sesuatu yang baru dalam diri kaumku sendiri-Lesbian itu nyata adanya! Aku terduduk lemas di atas tutup closet. Terasa peluh di bagian leherku mengalir hingga ke dadaku. Aku terus diam sampai mereka berdua meninggalkan ruangan dengan hanya memperdengarkan suara pintu yang ditutup perlahan. Lega rasanya bebas setelah terjebak dalam toilet akibat ulah sepasang wanita yang dimabuk ‘cinta’tadi. Bagiku kata mabuk saja lebih cocok dibanding kata cinta.


My God! dalam keadaan mabuk berat sekalipun aku masih cukup waras untuk tidak bercumbu dengan pasangan sejenis. Segera aku keluar dan ketika melewati deretan wastafel aku menyempatkan diri merapikan diri di depan cermin (always) Tentunya aku tidak bercermin di deretan wastafel tempat Diana dan Nina tadi karena ada semacam perasaan ’emoh menyentuh ataupun mendekati bekas tempat mereka ‘bermain’ tadi. Bahkan aku masih merasakan sisa aura mereka di bagian itu.


Aku meraih HP-ku dan segera men-dial no telepon Hendra. Tidak sabar aku ingin mendengar komentarnya akan apa yang baru saja aku alami disini. Biasalah dalam keadaan seperti ini aku tidak dapat menahan keinginan-ku untuk segera bergosip (panggilan jiwa!! Nggak salah khan?).


Tiba-tiba aku tersentak dan memekik tertahan mendengar bunyi ponsel yang suaranya cukup menyolok pendengaran (karena suasana sedang hening) dan berasal dari salah satu bilik toilet yang dipintunya terpampang sign rusak tadi! Suara itu diikuti suara hentakan sepatu dan bunyi benturan di pintu bilik itu.


“Siapa disitu!” dengan spontan aku menegur dengan hati ciut.


Karena kaget aku segera mematikan ponselku dan menanti jawaban dari balik pintu. Sesaat kemudian pintu itu terbuka dan betapa terkejutnya aku melihat wajah Hendra asisten-ku muncul dari balik pintu kedua toilet! Lho..! kata-kata itu hampir bersamaan keluar dari mulut kita berdua dengan penuh rasa terkejut.


Wajah Hendra masih tampak dengan ekspresi kaget dan konyol-nya itu ketika pintu bilik pertama terbuka dan Bramantio-si Satpam keluar dengan melongo kepadaku tanpa mampu berkata apa-apa! Antara kaget dan malu aku menghardik mereka berdua bagai seorang kakak yang marah pada adik-adiknya.


“Ngapain kamu berdua disini.. Di toilet wanita?”


Aku segera sadar kalau mereka rupanya sudah janjian ngintip Diana dan Nina disini.


“Lha kamu sendiri ngapain?” ucap Hendra dengan lugu sekenanya.“Lho ini kan toilet wanita jelas aku ada keperluan masuk ke sini” kataku dengan nada meninggi.


Aku kesal pada mereka berdua karena merasa bahwa mereka telah mengganggu privasi-ku disini. Kesal karena baru sadar kalau dua orang lelaki ini tadi juga telah ada saat aku duduk di closet. Walaupun aku cuma pipis tapi ada semacam sense of privacy-ku yang dilanggar dengan kehadiran dua pria ini kendatipun aku juga sadar kalau mereka juga pasti tidak menyangka aku akan ke sini.


Kulihat Hendra senyum-senyum kecut menatap-ku dengan tatapan tolol-nya sedangkan Bramanto terlihat salah tingkah dan tidak berani memandang wajahku. Tubuhnya yang gempal tampak bergerak-gerak mengikuti nafasnya yang berat agak tersengal-sengal serta sebentuk gundukan panjang mirip polisi tidur tercetak jelas di celana satpam-nya yang ketat. Rupanya si Bramanto ini masih belum bisa menghilangkan sensasi rangsangan akibat ‘tontonan’ gratis tadi.


“Sorry Wid.. Kita nggak tahu kalau kamu bakal masuk kesini” ujar Hendra dengan guilty face.“Eh tapi benar khan cerita-ku.. Aku sama ‘manto memang sengaja mau buktiin gosip itu” ujarnya lagi setengah membela diri tapi dengan ekspresi penuh kemenangan karena berhasil membuktikan omongannya padaku.“Iya bu.. Mereka sudah sering begituan disini” ujar Bramanto menimpali.“Berarti kamu juga sudah sering nyelinap masuk kesini buat ngintip mereka” kataku dengan dengan nada suara agak mengintimidasi satpam itu.“Eh nggak bu.. Ini baru yang kedua dan ini juga karena Pak Hendra penasaran mau tahu”“Waktu yang pertama juga aku nggak sengaja pas lagi kontrol aku dengar suara kasak-kusuk.. Nggak taunya ibu Diana dan Mbak Nina itu..” katanya tanpa melanjutkan kalimatnya.“Sudah yang jelas masalah ini biar aku saja yang ngomong ke Ibu Diana.. Pak Hendra dan kamu diam-diam saja” Aku berbicara dengan tegas dan singkat.


Yang jelas aku ingin cepat-cepat meninggalkan ruangan toilet wanita ini. Sebenarnya aku masih ingin ngobrol banyak sama Hendra tapi karena ada Bramanto si satpam aku jelas harus tetap menjaga image-ku sebagai atasan juga image Diana dan Nina di depan satpam itu seburuk apapun keadaan mereka dimata kita sekarang.


Kita bertiga segera beranjak keluar dari situ. Aku dan Hendra kemudian terlibat perbincangan (lebih tepatnya pergunjingan) seru tentang kejadian yang sama sekali tidak disangka tadi (bagi Hendra mungkin sudah disangka karena mereka memang niat mau ngintip). Waktu sudah menjelang pukul delapan malam ketika Hendra pamit pulang.


Aku sendiri masih asyik mengutak-atik internet explorer-ku sambil menikmati suasana lengang di kantor. Pikiranku kembali terbayang pada kejadian paling menghebohkan yang kualami hari ini. Aku jadi bertanya dalam hati.. Apakah aku betul-betul menikmati apa yang kulihat dari adegan-adegan penuh nafsu yang dipertontonkan Diana dan Nina di toilet tadi? Normalkah aku kalau ada rangsangan yang timbul dalam diriku ketika melihat ‘ulah’ mereka tadi? Suasana ruangan kantorku yang sudah kosong ini mirip sekali dengan suasana tadi siang pada jam istirahat.


Lenggang dan nyaman membuat aku merasa kembali rileks. Perlahan tapi pasti aku seperti ter-sugesti oleh semua yang kualami hari ini. Mulai dari nikmatnya air dingin dari shower tadi pagi, kemudian orgasme yang penuh sensasi tadi siang, lalu terakhir adalah suguhan nafsu yang penuh keindahan yang diperagakan dengan sempurna oleh Diana dan Nina diatas wastafel itu.. Oh benakku kembali diserbu berbagai fantasy yang cukup membuat peri baik yang senantiasa berbisik di telinga kananku cemberut. Sementara si peri nakal dengan sepasang tanduk kecilnya tampak tersenyum manis sambil menggelitikku dengan trisula godaannya yang makin tidak ter-elakan lagi. Kurasakan kewanitaanku mulai basah dan aku diselimuti oleh aroma sexual yang tinggi.


Tok.. Tok.. Tok suara ketukan halus terdengar dari balik pintu ruanganku.


“Bu Widya..” terdengar suara lelaki tapi suara itu bagai terjepit diantara kerongkongannya.


Ah itu pasti Bramanto si satpam.


“Iya.. Kenapa? Masuk aja” aku mengundangnya masuk.


Saat yang bersamaan tanpa diundang semua stimulasi yang kuterima hari ini turut memasuki pikiranku dan menentukan keputusan buatku.


“Kebetulan aku lewat dan melihat ruangan ibu masih terang.. Ibu masih lama disini?” suaranya datar dan sopan.


Aku hendak menjawab tapi dia kembali melanjutkan kalimatnya,


“Aku sekalian mau pamit pulang.. Lagian sudah ganti shift.. kalau ibu masih lama dan perlu beli makanan atau minuman bisa titip aku biar nanti aku suruh maintenance yang mengantarkan kemari..” ujarnya.


Bramanto rupanya sudah berganti pakaian. Seragam satpam-nya telah berganti polo shirt dan di tangan kirinya ada tas kecil yang pasti berisi seragam satpamnya.


“Oh tidak.. Terima kasih sebentar lagi aku juga mau pulang” jawabku dengan ramah.“Manto duduk sini aku mau bicara denganmu,” suaraku penuh penekanan dengan nada memerintah.


Bramanto tampak agak ragu tapi dia menuruti perintahku dan duduk di kursi di depan mejaku.


“Eh masalah tadii itu bu.. benar lho aku sebenarnya nggak berniat.. Tapi Pak Hendra yang..” suaranya terputus putus karena merasa bersalah.


“Aku tidak menyalahkan kamu tapi aku meminta kamu supaya, merahasiakan hal tadi.. Aku tidak mau mendengar sampai ada orang lain lagi yang tahu hal ini” ujarku sambil bangkit dan duduk ditepi meja kerjaku tepat di depannya.


Dengan sengaja aku meletakkan paha kananku diatas paha kiriku. Gerakan itu sengaja aku lakukan dengan agak demonstratif. Sekarang pasti sebagian besar pahaku yang terbalut stoking nampak jelas dimatanya. Bramanto memperbaiki posisi duduknya. Jakunnya terlihat bergerak menelan ludah. Itu reaksi yang kunantikan!


Sejenak aku memandangi sosok gempal yang nampak rikuh di depanku. Dia kira-kira berusia 25 tahun dan sudah berkeluarga. Tipe pria pekerja yang selalu jadi bahan fantasi-ku! Dia pasti merasa kalau aku memandangnya dengan tatapan yang tidak pantas. Tapi aku telah menentukan pilihanku. Lebih tepatnya adalah hasratku telah menentukan pilihannya bagi keinginan tubuhku.


“Mm.. Maaf Bu tapi aku harus segera pulang” rupanya dia sudah merasa gelisah.“Kamu sudah berkeluarga?” tanyaku lagi tidak mempedulikan perkataannya.“Iya bu.. Sudah 4 tahun”“Istriku sedang hamil,” lanjutnya lagi, “Hamil tujuh bulan bu”jawabnya lagi tanpa ditanya.


Betul-betul terlihat gugup sehingga dia menjawab sesuatu yang tidak kutanyakan. Cukup mudah bagiku untuk memanipulasi dan memancing pria sekelasnya. Selama ini aku terbiasa berinteraksi dengan pria berpendidikan dan memiliki intelektual yang cukup tinggi sehingga dengan mudahnya aku mendominasi percakapan dengan Bramanto.


Status sosial serta posisiku yang jauh lebih tinggi darinya membuat dia sangat menghormatiku hingga dengan mudah terintimidasi olehku. Dalam posisi ‘in charge’ seperti ini, rasa percaya diriku makin tinggi hingga aku mulai memperlakukannya sebagai obyek dari hasratku. Segala sesuatunya telah aku pikirkan dengan matang sehingga aku yakin dengan setiap perbuatanku padanya.


“Tadi kamu sepertinya menikmati sekali mengintip ibu Diana dan Nina ditoilet itu,” aku berucap dengan penuh provokasi,“Ehm.. Ya nggak juga sih.. Tapi ya..” sesaat dia bingung untuk melanjutkan ucapannya itu.“Ehm.. Ibu juga khan ngerti, namanya juga lelaki normal.. Ya suka juga”


Wajahnya tampak memerah berkata begitu tapi aku melihatnya bagai gunung es yang mulai cair. Nada suaranya terdengar mulai rileks dan lebih enteng. Ada perubahan yang terlihat dari bola matanya yang hanya sekali-sekali berani menatap wajahku. Kulihat mulai ada gairah di matanya. Bagiku itu tandanya Bramanto sudah mulai menduga arah pembicaraanku. Sekarang tinggal menunjukan padanya secara eksplisit.


“Kenapa.. Apa istri kamu dirumah kurang bisa melayani kamu?” kulepas kedua sepatuku dan membiarkan kedua kakiku tergantung bebas.“Ehm.. Segenarnya sih nggak juga.. Tapi ya dia lagi hamil tua.. Ya jadinya aku sudah lama nggak..” suaranya terhenti ketika kuletakkan kaki kananku diatas pangkuannya.


Entah apa yang berada di dalam pikiranku karena saat itu yang tujuanku adalah memuaskan hasrat yang kian menggebu. Kuyakin Bramanto tidak akan sanggup menolak keinginan-ku. Tinggal masalah kendali bagiku karena siapa yang mengendalikan dialah yang mendominasi. Sementara bayangan tubuh Diana dan Nina yang menggeliat saat menahan kenikmatan kembali membayangi fantasi-ku. Tampak Bramanto terdiam kembali terlihat jakunnya naik turun dan nafasnya menjadi berat pertanda gairahnya memuncak.


Kini kedua matanya menatap-ku dengan tatapan yang sama sekali tidak kusukai. Tatapan itu penuh nafsu terpendam dan hasrat ingin menguasai. Terlihat pandangan khas seorang laki-laki yang memandang wanita di depannya ini sebagai objek sex yang siap memenuhi nafsu sesuai seleranya. Itu adalah hal yang paling kubenci dari pria dalam berhubungan sex apalagi kini tatapan itu keluar dari pria yang kuanggap tidak selevel dengan-ku. Apa boleh buat aku yang memancingnya, kini aku yang harus mengantisipasi itu dengan segera memegang kendali ‘permainan’ ini.


Tangan Bramanto mulai meraba pergelangan kaki kananku yang kutumpangkan diatas pahanya.


“Kamu menginginkan aku khan?” kataku halus namun penuh penekanan.“Ah ibu Widya.. Aku nggak enak” ucapnya namun tangannya mulai merayap ke atas kebagian paha-ku.“Tutup mulutmu dan turuti permintaanku” kataku dengan suara pelan dan halus.“Layani aku” ujarku singkat setengah berbisik.


Wajah Bramanto masih terlihat bingung ketika aku memindahkan posisi duduku sehingga sekarang tepat berada diatas meja di depannya. Aku kemudian membuka kedua pahaku dan menginjakkan kakiku di pegangan kursi tempat Bramanto duduk.


“Tolong lepaskan stokingnya” ujarku memerintahnya.


Rupanya suaraku dalam keadaan seperti ini membuat Bramanto seperti terhipnotis sehingga tanpa basa-basi lagi dia menuruti permintaanku. Tangannya menelusup ke balik rok-ku dan menarik pantyhose yang kukenakan. Sempat dia berusaha menarik celana dalamku agar turut terlepas turun namun dengan lembut aku memberi isyarat agar dia tidak melakukan itu.


Matanya tampak setengah melotot dan berulang kali jakunnya naik turun menelan ludah ketika sepasang betis yang indah mulus terekspose di depan matanya. Tanpa di suruh dia langsung mengangkat kaki kiriku dan mulai menciumi betis-ku. Terasa hangat ketika lidahnya menjilati betisku. Kurasakan sesekali dia mengecup betisku dengan nafas menderu hingga menimbulkan rasa geli yang mebuatku merinding.


“Tolong mulai dari bawah” ujarku sambil meringis menahan geli dan nikmat.


Aku ingin sekali Bramanto melakukan ‘legjob’ di kakiku. Kuangkat kaki kananku dan kusodorkan tepat di depan wajahnya. Kurasakan dengus nafasnya di ujung kakiku. Tampak Bramanto mengamati kakiku dengan penuh minat dan nafsu. Sejenak dia tampak ragu dangan apa yang akan dilakukannya. Kupikir Bramanto adalah tipe pria Indonesia pada umumnya yang biasa melakukan hubungan sex dengan foreplay yang kurang kreatif. Hanya berorientasi pada pemuasan diri sendiri tanpa memikirkan bahwa wanita ingin mencapai puncak kepuasan melalui semua tahapan kenikmatannya sendiri. Mungkin Bramanto belum pernah menjilati kaki wanita dalam berhubungan namun kali ini adalah permainanku dan dia harus menuruti keinginanku.


Sesaat kemudian dengan perlahan dia mendaratkan bibirnya mengecup punggung kakiku. Aku menarik nafas panjang sambil merasa cairan dalam bibir kewanitaanku kian bertambah. Terasa kini seluruh bagian kakiku dijilatinya dengan penuh nafsu. Rupanya dia baru merasakan nikmatnya mencumbui kaki wanita. Apalagi aku sangat merawat semua bagian tubuhku bahkan sampai ke ujung kaki. Wajar Bramanto berbuat demikian karena mungkin selama ini dia senantiasa berhubungan dengan wanita yang kurang menjaga tubuh sehingga dia enggan atau bahkan tidak pernah berpikir melakukan itu.


Kurasakan sensasi yang nikmat mulai menjalari tubuhku ketika Bramanto mulai menjalari kakiku dengan jilatannya yang kini telah mencapai bagian dalam pahaku. Tanganku bergerak meraih payudaraku sendiri dan mulai aku usapkan tepat di bagian putingku yang terasa mengencang di balik bra. Bramanto masih mencumbui kedua pahaku kepalanya bagaikan terjepit diantara kedua pahaku dan sesaat lagi dia akan segera menyentuh kewanitaanku. Kutdorong kepalanya keluar dari rok-ku lalu kurapatkan kembali kedua belah pahaku. Bramanto menatapku dengan tatapan yang menunjukan ketidak puasannya sepertinya dia protes padaku. Tapi akupun demikian akupun belum mencapai kepuasan yang aku inginkan. Aku memintanya mengeluarkan sapu tangannya lalu kuikatkan di kepalanya menutupi matanya. Lalu kuborgol tangannya dengan borgolnya.


Bramanto protes namun aku jelaskan padanya kalau ini adalah permainanku bukan permainnya. Dia pun menurut dan mengikuti perintahku selanjutnya. Memuaskan dirimu bukan hal yang sulit tapi memuaskan diriku adalah hal yang sulit pikirku. Kulepaskan celana dalamku lalu berdiri agak membungkung membelakanginya sambli tanganku bertumpu di meja kerja di depanku. Bramanto berlutut di belakang badanku dalam keadaan mata tertutup dan tangan di borgol. betul-betul perfect condition bagiku untuk menuntaskan hasratku hari ini. Kupejamkan mataku agar memudahkanku larut dalam fantasi yang sedang kubangun ini. Sejenak aku memejamkan mataku menunggu sentuhan Bramanto.


“Uhh..” tanpa sadar aku mengerang karena sesuatu yang hangat dan basah sedang menjilati tumit kaki kiri-ku.


Halus sekali sentuhan itu.. Sentuhan yang berasal dari lidah yang serasa menari-nari dipermukaan kulit tumitku lalu perlahan naik ke betis bagian belakang.


Suasana saat itu sunyi sekali hingga dapat kudengar deru nafasku silih berganti dengan bunyi nafas berat milik lelaki yang sedang berlutut di belakangku sekarang. Terasa kumis Bramanto yang kasar itu menggelitik di sepanjang kakiku. Kurasakan deru nafasnya mendarat di bagian paha dan membuat aku kembali memejamkan mataku dengan perasaan geli dan kenikmatan yang makin ‘menyengat’ku.


Kepala Bramanto makin naik sehingga aku harus membuka kedua kakiku hingga posisiku sekarang berdiri agak mengangkang. Pantat-ku aku naikan sedikit agar lebih memudahkan Bramanto ‘menggapai’ bibir kewanitaanku. Kini wajah Bramanto tepat berada di antara belahan pantatku dan lidahnya terasa mulai menyentuh bibir kewanitaanku. Dengus nafasnya terdengar kian memburu sambil sesekali terdengar dia menarik nafas panjang menghirup aroma kewanitaanku yang tentunya sangat ‘keras’ tercium dibagian itu.


Terdengar suara agak berdecak ketika Bramanto menghisap bibir luar kewanitaanku yang sudah basah oleh cairan kenikmatan. Kuperbaiki posisi-ku agar Agar Bramanto lebih leluasa mempermainkan lidahnya disitu. Aku sempat menoleh ke arahnya sehingga tampak hidungnya kembang kempis dangan nafas yang memburu. Kumisnya tampak basah oleh cairan yang barasal dari dalam liang kewanitaanku. Bramanto meleletkan lidah ke arah kumisnya menyapu sisa-sisa cairan kenikmatan yang melekat disitu lalu kembali menghujamkan kepalanya ke bagian kewanitaanku yang basah menanti kenikmatan.


Diriku merinding ketika lidahnya menelusup ke dalam celah kemaluanku lalu bergerak liar didalamnya. Tanganku agak gemetar merasakan nikmat yang dihasilkannya. Kenikmatan yang menerobos jauh ke dalam liang senggamaku hingga membangkitkan sensasi indah di sekujur tubuhku. tiba-tiba Bramanto menarik lidahnya dari kemaluanku dan seketika terasa lidah itu menari-nari di kedua bukit pantatku yang padat berisi.


“Uuh” aku menjerit kaget ketika Bramanto sesekali menggigit gemas pantatku. Aku merasakan wajahku memerah karena gigitan tadi menimbulkan efek unik yang membuat semua bulu romaku merinding.


Sementara itu jemariku makin cepat memainkan kedua puting susuku yang sudah sangat keras merespon tiap stimulasi yang diterimanya. Beberapa kali terasa Bramanto mempermainkan lidahnya di seputar anus-ku Ah dia sepertinya cukup mahir mempergunakan lidahnya. Sesaat kamudian aku merasa seperti ada aliran listrik menjalari setiap jengkal tubuhku ketika Bramanto menempelkan seluruh mulutnya di bibir kewanitaanku dan menyedot klitoris-ku sambil memainkan lidahnya disitu.


“Aaah” aku mulai kehilangan kontrol. Aku mendengar suara rintihan dan lenguhanku tanpa mampu menghentikan kenikmatan yang memaksaku melepaskan gejolak itu.


Lidah Bramanto terasa begitu rakus mempermainkan klistoris-ku. Energi tubuhku seakan habis tersedot olehnya dan kenikmatan yang dihasilkannya kian menguras kesadaraanku. Badanku kini rebah diatas meja kerjaku sementara terasa kakiku gemetaran dalam posisi mengangkang menopang tubuhku.


“AAHH.. Uuu” suara itu keluar dengan berat dari mulutku ketika Bramanto menggigit klitorisku.


Gigitan itu lembut tapi menimbulkan sensasi seperti tadi yang membuatku merasa merinding dan membuat tubuhku berkontraksi.


Menahan kenikmatan yang sejalan dengan keinginan fantasi-ku. Semenit kemudian aku sudah menyerahkan diriku secara total ke dalam kenikmatan yang berawal dari bagian paling sensitif dari tubuhku. Bramanto makin panas dan bernafsu ‘menghukumku’ dengan menghisap, menjilat, menyedot klitoris-ku. Tiba-tiba aku perasaan yang kualami siang tadi terulang kembali..


perasaan disaat fantasiku yang paling dalam bersatu dan manjadi nyata secara utuh dan total dengan kenikmatan yang secara nyata membakar tiap bagian tubuhku. Aku hanya bisa memejamkan mataku.. Sudah tidak dapat kudengar lagi jeritan dan rintihanku.


Aku telah tenggelam dalam badai kenikmatan yang datang bergelombang dan akhirnya mencapai puncaknya ketika kesadaranku hilang ditelan ribuan kunang-kunang yang terbang memenuhi ruang kantorku. Aku mengejang, kewanitaanku terasa berdenyut seperti ingin menyedot sesuatu yang biasa mengisinya disaat-saat seperti ini. Namun stimulasi tanpa penetrasi pada klitorisku cukup membuatku terhempas lunglai diatas meja kerjaku.


Sekitar satu menit aku memejamkan mataku membiarkan semuanya berlalu sampai benar-benar hilang seiring kembailnya kesadaranku. Masih terasa hangatnya mulut Bramanto menempel di kewanitaanku ketika aku bangkit kembali. Kasihan juga melihatnya begitu. Pasti dia protes karena kenikmatan ‘tanggung’ yang dialaminya. Kudorong kepalanya hingga mulut dan lidahnya berpisah dari kemaluanku.


Bramanto dengan mata tertutup masih kelihatan menunggu dan berharap aku melanjutkan ‘permainanku’ ini dengan sesuatu yang diinginkannya seperti penetrasi penis. Akan tetapi akulah yang berkuasa dan mengendalikan permainan ini. Dan bagiku ini telah berakhir aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan. Kukenakan kembali bagian-bagian dari busanaku yang berserakan di atas karpet kantorku lalu melepas borgol dan saputangan dari mata Bramanto. Agak keget dia melihatku telah kembali berpakaian lengkap.


“Terima kasih kamu telah membantu aku malam ini” ucapanku terdengar dingin atau bahkan agak kejam begi dia yang berharap ada bagian untuk dirinya melepaskan semua ‘ganjalan’ yang masih terlihat nyata tercetak di celananya.


Ada kekecewaan di matanya namun melihat pergantian karakter dalam diriku dia menyadari kalau saat-saat ‘bonus’ telah berakhir.


Selanjutnya aku dengan sikap dingin memintanya agar merahasiakan kejadian malam ini dengan mengingatkan padanya apabila dia bercerita tentang hal ini pada orang lain maka akan membahayakan buat kelangsungan pekerjaannya di kantor ini. Selain itu juga dengan otomatis akan membahayakan rumah tangganya.


Well, terkadang memiliki posisi penting dalam pekerjaan ditambah status yang masih single memberi banyak ‘advantage’. Bramanto masih terbengong-bengong menatapku dengan ketika aku meninggalkan ruangan kantorku untuk segera pulang (menurutku apa yang didapat Bramanto malam ini sebenarnya sudah lebih dari apa yang pantas aku berikan padanya). Pikiran itu agak mengurangi perasaan bersalahku setidaknya aku tidak mengeksploitasi ketidak-berdayaannya secara gratis.. Aku membayar dia dengan kenikmatan pula se-minim apapun kenikmatan itu.


What a long day pikirku dan sebelum pintu lift tertutup aku sempat berseru pada Bramanto, “Tolong matikan komputer-nya” .


Pukul 22:45 di ranjang tidurku..


‘Yang kamu lakukan hari ini benar-benar keterlaluan Widya.. Kamu pasti menyesal sekarang’. ‘Kamu sama saja menjatuhkan derajatmu dengan tindakan liar yang gila-gilaan tadi’. ‘Tapi kamu khan sudah dewasa.. Kamu berhak menentukan kapan dan dengan siapa kamu melakukan itu’. ‘Setidaknya kamu masih melakukannya dengan normal tidak seperti Diana teman kamu itu’ Silih berganti peri baik dan peri nakal berbisik padaku. Dan seperti biasa akhirnya aku sendirilah yang menentukan pilihan-ku.


Ini semua bukan mengenai penyesalan..Bukan pula mengenai derajat..Bukan seberapa gila aku melakukannya..Jelas bukan masalah kedewasaan..Kapan atau dengan siapa..Bahkan tidak ada hubungannya dengan normal atau abnormal..Bagiku ini cuma masalah kendali..Kepuasan bukan diukur dari lama atau singkatnya senggama..Tidak diukur berdasarkan mahir atau kurang mahir..Juga bukan diukur berdasarkan berhasil atau tidaknya mencapai orgasme..Tapi masalah kendali..Karena sekali memegang kendali..Maka satisfaction is just a state of mine..


Maka Theresia Widya pun tertidur pulas.. You Say.. I only hear what i want to.

Related Posts

Cerita Mesum Terbaru Tubuh Diana dalam posisi berlutut
4/ 5
Oleh

1 komentar:

04.39 delete

Film Bokep, Film Dewasa, Film Porno, Film Semi, Film Semi Indo, Film Semi Jepang, Nonton Film Bokep, Bokep Online, Download Bokep Online, Bokep HD, http://www.layarfilmsemi.com/category/film-bokep/

Reply
avatar

Cewek Bisyar, cerita selingkuh dengan teman kantor, Toket tante, cerita cewek bispak, cerita sex dewasa, cerita sex dokter, cerita sex Tante, cerita setengah baya, cerita toket, ngentot basah.